Laptrade > Müügi ja remonditingimused
 

Müügi ja remonditingimusedOÜ Laptrade Müügi- Ja Garantiitingimused


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad Laptrade OÜ müügitingimused (edaspidi
nimetatud „müügitingimused”) määravad kindlaks OÜ Laptrade (edaspidi “müüja”) kohustused ja kliendi õigused
seoses müügisuhtega, mis tekib kliendi poolt müüjalt seadme
ostmisega kas mistahes sidevahendi abil tehtud või müüja
müügiesinduses vormistatud ostuarve alusel.
1.2. Müüjalt seadme ostmisel loetakse, et klient on
müügitingimustega tutvunud, on neist aru saanud ja nendega
nõustunud.
1.3. Müügitingimustes käsitlemata küsimustega saab klient
pöörduda müüja klienditoe poole telefonil 56 639 539, või aadressil Katusepapi 6, Tallinn, 11412.
1.4. Müügitingimustes on „tarbija” mõistet läbivalt kasutatud
võlaõigusseaduses sätestatud „tarbija” mõiste tähenduses.
Tarbija on selline füüsilisest isikust klient, kes müüjaga
müügisuhtesse astumisel ei tegutse oma majandus- või
kutsetegevuses.
1.5. Müügitingimustes mõistetakse „remondi teostaja“ all
müügitingimuste lisas 1 loetletud firmad, kes teostavad müüja
poolt müüdavate seadmete remonti. Remondi teostajad
teostavad nii garantiiremonti kui ka remonti, mille vajadus
tuleneb tarbija poolt esitatud pretensioonist.
1.6. Müüja poolt müüdud seade loetakse kvaliteetseks, kui seadme
LCD-kuvari surnud pikslite arv ei ületa kolme (3).
1.7. Müüja poolt müüdud seadmed loetakse kvaliteetseks,
vaatamata seadmete kuluvate osade (juhtmed, akud, CD-d,
hiirematt, originaalpakend, dokumentatsioon jmt) tavapärasele
kulumisele.
2. MÜÜGIHINNA TASUMINE
2.1. Müügihind tasutakse terves ulatuses ostutellimuse tegemisel.
2.2. Tarbija tasub ostutellimuse tegemisel müügihinna pooles
ulatuses, ülejäänud pool müügihinnast kuulub tasumisele
tarbijale seadme üleandmise ajal.
3. TARNETINGIMUSED
3.1. Ostetud seadme tarneaeg on kaks tööpäeva alates
ostutellimuse vormistamisest, kui kliendiga ei ole kokku lepitud
teistsuguses tarneajas.
3.2. Ostetud seade toimetatakse kliendile kullerteenuse osutaja
vahendusel kliendi poolt ostutellimuses määratud aadressil.
Klient võib ostutellimuse tegemisel määrata seadmele
järeletulemise, millisel juhul kullerteenust ei kasutata ja müüja
teavitab klienti seadme saabumisest ja seadmele
järeletulemise kohast.
3.3. Eeldatakse, et seadme kättetoimetamine või sellele
järeletulemine toimub tööpäeval ajavahemikus kl. 10 -18.
4. KLIENDI KOHUSTUSED
4.1. Klient on kohustatud tasuma seadme ostuhinna ja ostetud
seadme vastu võtma.
4.2. Taganemistähtaja jooksul on tarbija kohustatud säilitama
seadet ja seadmega kaasas olnud kõik juhtmed, CD-d, muud
tarvikud ja dokumendid ning seadme originaalpakendi parimas
seisundis.
4.3. Klient on kohustatud teavitama müüjat või remondi teostajat
viivitamatult (hiljemalt ühe nädala jooksul) sellest, et müüjalt
ostetud seadmel on riistvaraline rike. Tarbijal tuleb esitada
nimetatud teade hiljemalt kahe kuu jooksul alates rikke
avastamisest.
4.4. Punktis 4.3. nimetatud teade tuleb esitada kirjalikult, andes
võimalikult täpse kirjelduse kõigist ilmsiks tulnud riistvaralistest
riketest. Tarbija võib esitada vastavasisulise kirjelduse suuliselt.
4.5. Kui klient on rikkunud mõnda punktides 4.3. – 4.4. sätestatud
teavitamiskohuse tingimust, võib müüja keelduda tasuta
remondi võimaldamisest.
4.6. Remondi teostaja ega müüja ei pea kõrvaldama neid
riistvaralisi rikkeid, millest klient ei ole p. 4.3.-4.4. nimetatud
kirjelduses teatanud.
4.7. Klient on kohustatud hoiduma seadme iseseisvast remondist ja
laskma seadet remontida üksnes müügitingimustes loetletud
remondi teostajatel.
4.8. Garantiiaja jooksul on klient kohustatud alles hoidma seadme
ostuarve, vastasel juhul garantii ei kehti. Tarbija on kohustatud
alles hoidma seadme ostuarve tarbijale seadusest tuleneva
pretensioonide esitamise tähtaja jooksul.
4.9. Enne seadme remonti andmist tuleb kliendil veenduda, et
tegemist ei ole viiruse või muu tarkvarast tuleneva
probleemiga.
4.10. Tarbijale seadusest tuleneva pretensioonide esitamise
tähtaja jooksul on tarbija kohustatud hoiduma seadme
kahjustamisest, sh seadme kasutamisest vastuolus selle
kasutusotstarbe ja -juhendiga. Nimetatud tähtaja jooksul tuleb
tarbijal alles hoida seadme seeria- ja tootenumber. Klient, kes
ei ole tarbija, peab kinni pidama antud sättes loetletud
kohustustest garantiiaja jooksul.
5. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS
5.1. Tarbijal on õigus taganeda sidevahendi (telefoni,
mobiiltelefoni, e-posti, faksi või Interneti) abil tehtud
tellimusest ja tagastada müüjale ostetud seade 14 päeva
jooksul alates seadme vastuvõtmisest, esitades müüjale
vastavasisulise taganemisavalduse.
5.2. Taganemisõiguse kasutamisel on tarbija kohustatud tagastama
seadmega kaasas olnud kõik juhtmed, CD-d, muud tarvikud ja
dokumendid ning seadme originaalpakendi, millised esemed
peavad olema parimas, nende ostjale üleandmise ajale
võimalikult sarnases seisundis ega tohi olla puudu,
kriimustatud, painutatud, rebitud või muul viisil kahjustatud.
Vastasel juhul võib müüja kinni pidada ja endale jätta kliendi
poolt makstud müügihinna osa, mis katab müüjale tekkinud
kahju seoses komplekssete juhtmete, CD-de, muude tarvikute,
dokumentide või originaalpakendi puudumisega või nende
kahjustamisega.
5.3. Taganemisõiguse kasutamisel, enne seadme müüjale
üleandmist, on tarbija kohustatud eemaldama seadmest sinna
ise paigaldatud tarkvara ja andmed ning taastama kõik tarkvara
algseaded. Mõjutamata taganemisõiguse kehtivust, võib müüja
keelduda seadme vastuvõtmisest, kuni tarbija on täitnud
tarkvara eemaldamise kohustuse. Tarkvara eemaldamise ja
algseadete taastamise kohustuse mittetäitmise korral võib
müüja endale jätta kliendi poolt makstud müügihinna osa, mis
katab müüjale tekkinud kulu seoses tarkvara eemaldamise ja
algseadete taastamisega.
5.4. Taganemisõiguse kasutamisel on tarbija kohustatud tagastama
ostetud seadme hiljemalt 3 päeva jooksul alates
taganemisavalduse esitamisest. Seade tuleb tagastada kas
kullerteenuse osutaja vahendusel või leppida müüjaga
eelnevalt kokku seadme tarbija poolt kohaletoimetamises
(kohaletoimetamise kuupäev, kellaaeg, koht).
5.5. Taganemisõigust kasutanud tarbijale on müüja kohustatud
tagastama seadme müügihinna hiljemalt 5 tööpäeva jooksul
alates seadme müüjale üleandmisest.
5.6. Kauba tagastamisega seotud kulud tasub ostja.
6. GARANTII
6.1. Garantii käesolevate müügitingimuste mõistes on
müügigarantii, mida müüja annab klientidele, kes ei ole
tarbijad.
6.2. Garantii tähendab eelkõige kohustust võimaldada kliendi poolt
ostetud seadmele tasuta remonti seadme riistvaralise rikke
esinemise korral, kui selline sündmus leiab aset garantiiaja
jooksul ja klient on sellisest sündmusest ettenähtud korras
teatanud.
6.3. Garantiitingimusi puudutavate küsimustega, mida ei ole
müügitingimustes käsitletud, võib klient pöörduda müüja või
remondi teostaja poole müügitingimuste p. 1.3. ja lisas nr. 1
näidatud kontaktandmetel.
6.4. Seadmete garantiiaeg on seadme valmistaja või maaletooja
poolt määratud pikkusega tähtaeg, välja arvatud juhul, kui
ostuarvele on märgitud sellest erinev (lühem või pikem)
tähtaeg. Viimasel juhul kehtib ostuarvele märgitud pikkusega
tähtaeg.
6.5. Garantiiaeg hakkab kulgema alates seadme vastuvõtmisest
kliendi poolt. Eeldatakse, et vastuvõtmise ajaks on ostuarvele
märgitud kuupäev.
6.6. Garantiiaja kulgemine peatub remondi teostamise vältel ja
jätkub remondi lõpetamise kuupäevast järgmisel päeval.
7. GARANTII ULATUS
7.1. Garantii hõlmab garantiiaja jooksul ilmnenud seadmete
riistvaralisi rikkeid.
7.2. Garantii alla ei kuulu:
7.3.1. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud
tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;
7.3.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on
tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel
või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike,
putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
7.3.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on
tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel
(maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või
võrgupinge kõikumisest;
7.3.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on
põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute
kasutamisest;
7.3.5. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast
kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (sh. toote
kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
7.3.6. Seadmete rikked, mis on tingitud iseseisvalt remondi
teostamisest või ebakvaliteetse remondi teostamisest
mistahes remonditehase poolt, mis ei ole märgitud
käesolevates müügitingimustes.
7.3.7. Seadmed, millel on rikutud garantiikleebis või mille seeriavõi
tootenumber ei ole loetav.
8. TARBIJA PRETENSIOONIDE ESITAMISE ÕIGUS
8.1 Tarbijale kehtib võlaõigusseadusest tulenev pretensioonide
esitamise õigus seaduses sätestatud tähtaja jooksul (nt.
võlaõigusseaduse 12.12.2007.a. redaktsiooni seisuga: 2 aastane
tähtaeg).
8.2 Tarbija pretensioonide esitamise õigus hõlmab tarbija nõuet
seadme rikke tasuta remontimiseks.
8.3 Tarbija pretensioonide esitamise õigus hakkab kulgema alates
seadme vastuvõtmisest tarbija poolt. Eeldatakse, et
vastuvõtmise ajaks on ostuarvele märgitud kuupäev.
8.4 Müüja võib keelduda tarbija esitatud pretensiooni
rahuldamisest, kui pretensioonis viidatud seadme rike on
põhjustatud tarbija poolt või kui seadme või rikke olemusest
ilmneb, et ei saa eeldada sellise rikke olemasolu seadme
tarbijale üleandmise ajal.
9. SEADMETE REMONDI TEOSTAMISE KORD
9.1. Remonti teostatakse ostuarve esitamise alusel.
9.2. Remonti teostatakse vastava seadme margi tootja
hooldusesindustes, mille kontaktandmed on toodud
müügitingimuste lisas nr. 1.
9.3. Kui vastava seadme margi tootjal ei ole Eestis hooldusesindust,
tuleb seade tuua müüja esindusse aadressil Katusepapi 6, Tallinn, 11412
9.4. Remonti antaval seadmel olevast tarkvarast ja andmetest
varukoopiate tegemine on kliendi kohustus.
9.5. Kui seadme remontimine garantiiajal või pretensiooni
esitamise ajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud,
asendab müüja omal valikul seadme samaväärsega. Kui
seadme asendamine osutub võimatuks, ostab müüja seadme
tagasi, tagastades seadme lepingujärgse hinna, eeldusel, et
alles on seadmega kaasas olnud kõik juhtmed, CD-d, muud
tarvikud ja dokumendid ning seadme originaalpakend parimas,
seadme ostjale üleandmise ajaga võimalikus sarnases
seisundis. Kui mõni juhtmetest, CD-dest, muudest tarvikutest
dokumentidest või originaalpakend on puudu või kahjustatud,
võib müüja kinni pidada ja endale jätta müügihinna osa, mis
katab müüjale tekkinud kahju seoses komplekssete juhtmete,
CD-de, muude tarvikute, dokumentide või originaalpakendi
puudumise või kahjustusega.
9.6. Remondi teostaja või müüja võib nõuda kliendilt või tarbijalt
diagnostikatasu, kui remonti antud seadmel ei esinenud
riistvaralist riket. Diagnostikatasu suuruses lepitakse kliendiga
kokku enne seadme remonti vastuvõtmist.
9.7. Garantiivälise remondi puhul lepitakse tingimused kokku enne remondi teostamiset kliendiga. Tehnika seadmete puhul ei ole võimalik kõiki vigu alati korda teha ja sellest tulenevalt
ei ole seadme tööle hakkamine alati garanteeritud. Remondi teostaja ei vastuta seadme varjatud vigade eest. Samuti ei ole alati võimalik taastada seadme remondile eelnenud vigast olukorda.
Kui seadet on eelnevalt remonditud siis ei vastuta remondi teostaja selle remondi toimimise eest , kaasa arvatud kui eelnev remont on valesti teostatud. Seadme avamisel ja korpusest sisu eemaldamisel võivad tulla välja varjatud vead, mikropraod ja viletsad kontaktid , remontija nende  ilmnemise eest ei vastuta.  Kui teie seadet on eelnevalt remonditud valesti kuumutades ja seade on füüsiliselt deformeerunud siis sellist seadet ei ole võimalik remontida.
10. MUUD SÄTTED
10.1 Müügitingimustele ja nende tõlgendamisele rakendatakse
Eesti Vabariigis kehtivat õigust.
10.2 Müügitingimuste mõne osa või punkti tühisus ei too kaasa
müügitingimuste teiste osade või punktide tühisust.
10.3 Müügitingimuste täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse
heas usus ja koostöövaimus peetavate läbirääkimiste teel. Kui
läbirääkimised osutuvad tulemusetuks, lahendatakse vaidlus
Harju Maakohtus.

 

 
 
 
 
     

 

Laptrade - Uus sülearvuti meilt!